PROGRAM WYBORCZY

Program dla Gminy Sulechów:

 1. Utrzymanie czystości i porządku w przestrzeni publicznej na terenie Gminy.
  Miasto i wsie muszą być czyste – więcej koszy na śmieci, bezpieczne, oświetlone, zadbane – niby drobiazg, a dla nas, jedna z kluczowych spraw. Należy odtworzyć  skwery zielone oraz aleje drzew w ciągach komunikacyjnych, przykładem może tu być ul. Armii Krajowej na wysokości ul. Przyłącznej. Istnieje potrzeba ustawienia większej liczby ławek dla spacerujących mieszkańców. Stworzenie wydzielonych miejsc do wyprowadzania zwierząt tak, by później móc egzekwować sprzątanie po swoich pupilach. Dostrzegamy potrzebę zmiany w sposobie opieki nad terenami zieleni i powołanie grupy fachowców odpowiedzialnych za ich kształt.


 1. Komunikacja urzędu z mieszkańcem, to jedno z kluczowych zagadnień. Informacja jest kluczem, do wzajemnego zrozumienia pomiędzy mieszkańcami a administracją. Istotny jest również wewnętrzny przepływ informacji, pomiędzy urzędem miejskim a sołectwami i gminnymi jednostkami oraz pomiędzy urzędnikami. Dzisiaj ten element oceniamy  negatywnie. Istotne jest, używanie mediów społecznościowych
  z wyraźną strategią komunikacyjną. Wprowadzenie elektronicznego systemu informowania o problemach
  w gminie. Dzięki takim narzędziom, społeczność lokalna współdecyduje o najbliższej przestrzeni publicznej, widzi, że ma wpływ na zachodzące zmiany i może poczuć się bardziej związana ze swoim miastem. Zamierzamy doprowadzić do podjęcia uchwały Rady Miejskiej, regulującej umieszczanie reklam, w szczególności wielkopowierzchniowych na elewacjach budynków oraz w przestrzeni publicznej,  dziś przynajmniej kilka ewidentnie szpeci  i zasłania  obiekty ważne z estetycznego punktu widzenia. Promocja „Budżetu obywatelskiego” oraz „Funduszu sołeckiego” jako form wpływu mieszkańców na otoczenie.


 2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,  młodzieży i osób starszych. Otwarcie obiektów sportowych szkolnych oraz OSiR dla szerokiej rzeszy mieszkańców. Stopniowe przystosowywanie do potrzeb rekreacji terenu (kompletnie niewykorzystanego) przy ciągu pieszym Kościuszki. Tutaj naszym celem są, w niewielkim stopniu obciążające budżet miasta, przedsięwzięcia typu: plac zabaw dla dzieci, tor pumptrack, ścieżka zdrowia dla dorosłych, strefa odpoczynku oraz wydzielony teren dla zwierząt.  Cały teren połączony alejami spacerowymi, ze zlokalizowanym tam stawkiem, będącym chyba najczęściej odwiedzanym miejscem przez rodziców z małymi dziećmi. Istotne jest również, zagospodarowanie terenu po dawnym, odkrytym basenie miejskim. Warto podjąć trud opracowania długoterminowego planu budowy, miejsc wypoczynku dla mieszkańców, wskazującego konkretne lokalizacje oraz ramy czasowe realizacji. Oceniamy, że istnieje potrzeba inwentaryzacji posiadanych terenów,  oraz ich wyposażenia, jako punkt wyjścia do budowania konkretnej strategii w tym zakresie. Należy zwrócić szczególną uwagę na tereny wiejskie, gdzie dostępność zaplecza sportowego i rekreacyjnego jest mocno ograniczona, a równocześnie bardzo oczekiwana. Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o szkoły, stowarzyszenia i sale wiejskie. Co najmniej 50% środków przeznaczanych w budżecie gminy na sport, powinno być przeznaczane na sport masowy i  rekreację.

Gmina zasługuje na podjęcie trudu, wybudowania ścieżek rowerowych, obecnie już zaprojektowanych, łączących miasto z Portem w Cigacicach, oraz dalej do Zielonej Góry (obecnie budowane w porozumieniu z miastem Zielona Góra). Kolejna powinna być trasa w kierunku Gminy Babimost, przez miejscowość Klępsk, aby możliwe było połączenie się z siecią już istniejących ścieżek rowerowych. W chwili obecnej brak jest źródła finansowania, mamy jednak przed sobą kolejną perspektywę finansową.


 1. Punktem wyjścia, do poszukiwania inwestorów, powinno stać się  zinwentaryzowanie terenów, możliwych do wykorzystania pod działalność gospodarczą i przemysłową i przygotowanie nowych w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych z przyłączami i przystosowanym układem komunikacyjnym. Aby myśleć o rozwoju, gmina musi mieć gotową ofertę dla inwestorów, opartą przynajmniej o 3 strefy gospodarcze okalające miasto (kierunek Nowy Świat, kierunek Klępsk i kierunek Mozów) odpowiednio wyeksponowaną i możliwą do promowania, gdyż promować można wyłącznie gotowy produkt. Inwestor nie będzie szukał Sulechowa na mapie! Sulechów musi znaleźć inwestora, zdiagnozować jego potrzeby, dotrzeć do niego z profesjonalną ofertą i przekonać, ze warto właśnie tutaj zakładać lokalizację. Źródło finansowania –  RPO Woj. Lub.; Programy Sektorowe ZIT. Promocja proinwestycyjna jest szczególną i skomplikowaną poddziedziną promocji miast, kierowaną do bardzo specyficznych odbiorców, z wykorzystaniem niestandardowych kanałów. Wynika to z faktu, że potencjalni odbiorcy działań promocyjnych są: silnie zróżnicowani, rozproszeni, i jest ich, relatywnie niewielu. Dlatego dotychczasowa praktyka liderów proinwestycyjnych w Polsce wykazywała, że łączenie promocji proinwestycyjnej z promocją turystyczną czy kulturalną, nie przynosi efektów. A promocja ma przyczynić się do realizacji najważniejszych celów i dać konkretny efekt – powstanie nowych miejsc pracy. Rewitalizacja miejskiego targowiska jako miejsca pozwalającego  miejscowym producentom rolnym na handel bezpośredni. Nawiązanie współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w zakresie reprezentowania gminy i prezentacji jej ofert. Prowadzenie „giełdy ofert zatrudnienia” na rzecz, działających na terenie gminy podmiotów gospodarczych. Utworzenie „Punktu Obsługi Przedsiębiorczości” (POP) przy Urzędzie Miejskim. Nieodzownym elementem tego programu jest utworzenie, przy urzędzie komórki, specjalnie powołanej do wyszukiwania, docierania z ofertą i  obsługi inwestorów, lokalnych przedsiębiorców oraz promocji proinwestycyjnej miasta. Potrzebujemy zespołu kreatywnych, pracowitych ludzi, znających to miasto, ludzi z Sulechowa, jeżeli tylko po studiach zechcą tutaj powrócić i podjąć ciężką pracę dla dobra tego miasta. Stymulowanie aktywności gospodarczej i samozatrudnienia mieszkańców. Osoba chcąca założyć własną działalność. ma być prowadzona przez pracownika POP. Pracownicy POP będą takiej osobie aktywnie pomagać, w załatwieniu wszelkich formalności (pozwolenia, decyzje itp.) Pieniądze zarobione przez lokalnych przedsiębiorców, pozostają w obiegu na lokalnym rynku i wzbogacają lokalną społeczność. Należy z poziomu gminy wspierać partnerstwo publiczno – prywatne, jako alternatywę dla podejmowanych przez samorząd inwestycji.

 2. Ważnym elementem, myślenia strategicznego o dochodach własnych gminy, powinna stać się dbałość o meldowanie się zamieszkujących na terenie samorządu mieszkańców lub składanie stosownych oświadczeń do celów podatkowych. Niestety istnieje niemała grupa mieszkańców, którzy korzystają z gminnych zasobów, nie płacąc tu jednocześnie podatków, warto podjąć ten wysiłek by móc równoważyć wydatki.

 3. Kolejną niezwykle istotną kwestią, jest stan infrastruktury kanalizacyjnej deszczowej, a właściwie jej brak, oraz infrastruktury drogowej. Na tym etapie, za niewłaściwe uważamy wskazywanie konkretnych do zrealizowania odcinków drogowych, bowiem potrzebna tu jest strategiczna decyzja, nowej Rady Miejskiej  z perspektywą realizacji w okresie co najmniej 5 letnim. Mimo, że nie należy to do kompetencji gminy, zaraz po wyborach należy podjąć starania o zaprojektowanie dodatkowego, węzła drogowego na trasie S3, po stronie północnej miasta oraz zjazdu z poznańskiej obwodnicy miasta w kierunku Trzebiechowa. Te rozwiązania w sposób znaczący odciążyły by istniejące ciągi komunikacyjne. Wspieranie w tym również finansowe inicjatywy budowy mostu w miejscowości Pomorsko. Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego zarówno jednorodzinnego, jaki wielorodzinnego z uwzględnieniem przestrzeni pod parkingi, których brakuje w każdej części miasta.

 1. Dbałość o rozwój placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych z uwzględnieniem szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, edukacji regionalnej oraz możliwości korzystania z infrastruktury przez społeczność lokalną.

 2. Wypracowanie spójnego kierunku promocji turystycznej miasta, opartego o jego historię. Ważnym elementem będzie tu, wykorzystanie legendy o Sulechu oraz historycznych walorów miasta, z podkreśleniem jego zabytków oraz zmianą wizerunku reprezentacyjnych skwerów
  i parków np. Plac ks. Kaczmarka do niedawna odstraszający raczej swoim wyglądem. Doskonałym impulsem do podjęcia działań, jest fakt organizacji w roku 2019 obchodów 700 lat Sulechowa.


 3. Wspieranie działań podmiotów prywatnych, w zakresie tworzenia gospodarstw agroturystycznych oraz winnic, będących realną szansą na stworzenie produktu turystycznego, wspaniałym przykładem są tu miejscowości Cigacice, Górzykowo i Mozów. Pozwoli to również, na kontynuację działań, wykorzystujących walory turystyczne rzeki Odry i Obrzycy.

 4. Bardzo ważnym elementem działalności gminy jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wsparcie finansowe, logistyczne i techniczne oparte o realne konsultacje i wzajemne uzupełnianie. W naszej ocenie, możliwe jest, zwiększenie dotacji finansowych dla stowarzyszeń i klubów. Bezwzględnie należy wspierać Ochotnicze Straże Pożarne, doposażając je w sprzęt gaśniczy oraz ratujący życie, należy również, przeznaczyć środki na szkolenie. Istotne staje się także, funkcjonowanie świetlic środowiskowych, szczególnie na terenie wiejskim, które powinno zostać oparte o elementy wspólne dla wszystkich lokalizacji takich jak program zajęć kulturalnych i aktywizujących. Uważamy, że należy stworzyć „bank wyposażenia”, z którego wszystkie podmioty działające na terenie gminy, będą mogły korzystać zapewniając sobie podstawowe zaplecze do organizacji imprez i spotkań.

 5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego o kolejne kamery i miejsca objęte monitoringiem. Edukacja obywatelska i regionalna realizowana w szkołach podległych gminie i po raz kolejny strategia komunikacyjna pozwalająca na skuteczniejsze zgłaszanie problemów przez mieszkańców.

 6. Monitorowanie jakości powietrza na terenie gminy opracowanie programu wymiany starych pieców na nowe oraz inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Istotnym elementem, jest również zmniejszenie, zapotrzebowania energetycznego jednostek gminnych poprzez programy termomodernizacji z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.